Kjøpsvilkår og betingelser:

 1. Avtalen
  Handelsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Når du har gjennomført en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post, som forteller deg hvilke produkter du har kjøpt. For å kunne handle på https://www.fjordanevps.no må du ha fylt 18 år. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Produkter kjøpt i nettbutikken uten befaring av Fjordane Varmepumpeservice AS eller annet lokalt firma, er kunden selv ansvarlig for i forhold til valg av størrelse, og modell kunden velger. Fjordane Varmepumpeservice AS vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Fjordane Varmepumpeservice AS ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden til å bestille befaring hos Fjordane Varmepumpeservice AS eller henvende seg til annet lokalt firma som kan gi råd i slike spørsmål. Fjordane Varmepumpeservice AS kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol). Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

 2. Partene
  Selger er Fjordane Varmepumpeservice AS, thomas@fjordanevps.no, telefon 94802298, orgnr. 928857956, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 3. Pris
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader*. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
  * Tilleggskostnader for kjøretid og montering utenom standard montering kan tilkomme, etter avtale mellom selger og kjøper på forhånd.

 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Fjordane Varmepumpeservice AS vil kunne kansellere eller avvise salg av varmepumper til kunder med monteringssted utenfor sitt nedslags- og salgsområde (Sogn og Fjordane), da det er påkrevd F-gass sertifisert montering og installasjon av varmepumper. Dette i forbindelse med ukurrant avstand og kjørelengde og kostnader tilknyttet dette.

 5. Betalingen
  Faktura sendes av Fjordane Varmepumpeservice AS til oppgitt e-post eller adresse etter kontakt og avtale om montering. Du kan også betale med Resurs Bank (betinget godkjent søknad) eller kontakt oss direkte for andre betalingalternativer.

   -Betal nå (korttransaksjoner, bankoverføringer, Resurs Bank)
   -Betal senere (delbetaling med Resurs Bank, inntil 24 måneder rentefri betaling)
   -Faktura (normal faktura fra Resurs Bank eller Fjordane Varmepumpeservice AS).

Mer informasjon om vilkårene for Resurs Bank på www.resursbank.no

På kjøpstidspunktet kan det gjennomføres en kredittsjekk, noe som i noen tilfeller betyr at det blir tatt en kredittrapport. Etter nye og strengere krav fra myndighetene om lån og kreditt ble det opprettet et gjeldsregister https://www.gjeldsregisteret.com/. Informasjonen fra gjeldsregistrene kan få betydning for behandlingen av forbrukernes lånesøknader. De gjør nemlig all usikret gjeld du har, altså kredittkortgjeld og forbrukslån, søkbar i databaser som du og bankene kan bruke. Gjeldsregistrene vil bidra bedre og mer presise kredittvurderinger fra virksomheter som innvilger lån og kreditt til forbrukere

Faktura for bedrift / foretak send oss en mail så sender vi faktura i EHF/PDF format direkte per e-post.

 1. Levering
  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen/kjøpt produkt. Ved kjøp av varmepumpe er montering inkludert i prisen ihht. regler om F-gass sertifisert montør ved kjøp av varmepumpe. Dato for montering avtales mellom selger/kunde ved mottatt ordre. Kunde vil bli kontaktet pr. telefon eller e-post, normalt innen 2-5 virkedager.
  OBS: Fjordane Varmepumpeservice AS vil kunne kansellere eller avvise salg av varmepumper til kunder med monteringssted utenfor sitt nedslags- og salgsområde (Sogn og Fjordane), da det er påkrevd F-gass sertifisert montering og installasjon av varmepumper. Dette i forbindelse med ukurrant avstand og kjørelengde og kostnader tilknyttet dette.

 2. Risikoen for varen
  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 3. Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester (les installasjon). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransenmelding om dette (angrefrist). Angreskjema sendes på mail sammen med bestillingsbekreftelsen. Dersom du ønsker å benytte angreretten kan du fylle ut angreskjema og sende det til oss på thomas@fjordanevps.no. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Norsk Fjordane Varmepumpeservice AS i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Alle produkter skal leveres tilbake til Fjordane Varmepumpeservice AS innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Selgeren kan ikke ta noe gebyr for at du angrer. Du har krav på å få tilbake alle pengene du har betalt, men det er kunden som må betale returen. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Fjordane Varmepumpeservice AS. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Fjordane Varmepumpeservice AS har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Fjordane Varmepumpeservice AS har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Fjordane Varmepumpeservice AS. Produktet sendes tilbake til Fjordane Varmepumpeservice AS i originalemballasjen. Returen skal gjøres til Fjordane Varmepumpeservice AS i samsvar med vilkårene til Fjordane Varmepumpeservice AS.

 4. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 5. Oppfyllelse
  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Unntak ved kjøp av varmepumpe og montering av denne, utenfor Fjordane Varmepumpeservice AS sitt nedslags- og salgsområde (gamle Sogn og Fjordane).

 6. Heving
  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

  Produkter kjøpt i nettbutikken uten befaring av Fjordane Varmepumpeservice AS eller annet lokalt firma, er kunden selv ansvarlig for i forhold til valg av størrelse, og modell kunden velger. Fjordane Varmepumpeservice AS vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Fjordane Varmepumpeservice AS ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden til å bestille befaring hos Fjordane Varmepumpeservice AS eller henvende seg til lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål. Fjordane Varmepumpeservice AS kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol). Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

 7. Erstatning
  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 8. Reklamasjon og garanti
  Ved kjøp av varmepumpen fra Fjordane Varmepumpeservice AS er du sikret 5 år reklamasjonsrett iht. norsk forbrukerkjøpslov. Dette forutsetter at din varmepumpe er installert av F-gass sertifisert installatør. Reklamasjoner på varmepumper, som ikke er montert av en autorisert montør, vil bli avvist. Ved eventuell henvendelse til oss angående reklamasjon/service på din varmepumpe, ber vi deg derfor om å oppgi installatørens F-gass sertifiseringsnummer. Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgeren skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger per mail: thomas@fjordanevps.no.

  Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  -Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  -Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  -Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  -Under visse forutsetninger kreve erstatning
  -Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

  Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selgeren retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget. Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av produktet. Kundens kvittering gjelder som Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

 9. Garantibevis 
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 10. Retting eller omlevering
  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 11. Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 12. Heving
  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Se også kjøps- og avtalevilkår hos www.resursbank.no ved bruk av delbetaling/finanisering.

 14. Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 15. Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 16. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer.
  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 17. Personopplysninger
  Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du personlige opplysninger som ditt navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i vår virksomhet for å kunne fullføre vår handel med deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via telefon og e-post for å kunne gi deg den servicen du forventer av oss. Fjordane Varmepumpeservice AS deler aldri dine personlige opplysninger med en tredjepart. I følge Loven om Personopplysning har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at informasjonen slettes ved å kontakte vår oss. Cookies – en cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f.eks www.fjordanevps.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Vi benytter oss av begge disse cookie typene. Tekstbaserte cookies brukes for å lagre innloggingsinformasjon samt din handlevogn når du surfer på våre sider. De sistnevnte slettes fra minnet så fort du lukker nettleseren din. Om nettleseren din er innstilt på å ikke akseptere cookies, har du ikke mulighet til å bestille varer via internett. Du kan enkelt endre denne innstillingen i nettleseren. NB! Vi bruker aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg. Ved å godta disse kjøps- og salgsvilkårene godtar forbrukeren også at selgeren må beholde og behandle sin personlige informasjon i samsvar med personopplysningsloven eller annen lignende lovgivning for å beskytte personvernet til personen i EU, EU økonomisk område eller noe annet land. Forbrukeren bekrefter at selgeren kan behandle forbrukerens personopplysninger i samsvar med vilkårene i kontrakten, for å forbrukeren i henhold til forbrukerens ønske og for å gi informasjonen ovenfor til de personene som selgeren bruker i gjennomføringen av kontrakten. med utføre kontrakten med forbrukeren og som også har plikt til å sikre forbrukerens personopplysninger.

 18. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

varmepumpe
Panasonic logo
novap logo
NIBE logo
Resurs Bank logo
Isovator logo